Επιτροπή Εποπτείας

  • Η Επιτροπή Εποπτείας ορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και έχει θητεία όση και το εκάστοτε Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. ήτοι τέσσερα (4) χρόνια.
  • Στελεχώνεται από επτά (7) μέλη με καταγωγή από τα Επτάνησα και κατά προτίμηση από στελέχη που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τέχνης και των γραμμάτων (εκδότες, συγγραφείς, ποιητές, ιστορικούς κ.α.).
  • Ως απαραίτητη προϋπόθεση της στελέχωσης των μελών της ΙΟΝΙΟΥ βιβλιοθήκης είναι η εγγραφή τους στα μητρώα μελών της Ε.Ε.Ε.

 

Σκοπός

α)  η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ΙΟΝΙΟΥ βιβλιοθήκης

β)  η προώθηση και η επίτευξη των στόχων της

γ) η επίβλεψη της παρουσίασης  κάθε ενότητας που περικλείει την ΙΟΝΙΟ βιβλιοθήκη (π.χ. δημοσίευση ηλεκτρονικών και άλλων βιβλίων στον ισότοπο www.ionianlibrary.gr, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια κ.α.).

 

Τρόπος λειτουργίας

  • Η Επιτροπή Εποπτείας, εκλέγει με πλειοψηφία ένα από τα επτά (7) μέλη της ως  Έφορο της ΙΟΝΙΟΥ βιβλιοθήκης κατά την πρώτη συνεδρίασή της.
  • Συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα ύστερα από πρόσκληση του/της Εφόρου ο οποίος και ενημερώνει το Δ.Σ. για την προγραμματισμένη συνεδρίασή της (ημερομηνία, ώρα, τόπος, θέματα ημερησίας διάταξης).
  • Προγραμματίζει ανά τετράμηνο κάθε έτους τις εκδηλώσεις της ΙΟΝΙΟΥ βιβλιοθήκης και εισηγείται στο Δ.Σ. για την υλοποίησή τους (παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια κ.α.) και την περαιτέρω οργάνωσή τους.
  • Μεριμνά για την άψογη συνεργασία με την επιτροπή βιβλιοθηκονομίας, το Δ.Σ. και τα μέλη της Ε.Ε.Ε. και φροντίζει για την άριστη δημόσια εικόνα της ΙΟΝΙΟΥ βιβλιοθήκης σύμφωνα με τους σκοπούς λειτουργίας της.