ΕΦΟΡΟΣ

1• Ο/Η Έφορος της ΙΟΝΙΟΥ βιβλιοθήκης της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ορίζεται ύστερα από ψηφοφορία των μελών της επιτροπής εποπτείας και η θητεία του/της έχει διάρκεια ενός έτους.

2• Εκπροσωπεί την επιτροπή εποπτείας και κατ΄ επέκταση και την Ι.Β., σε θέματα που αφορούν την προβολή, την διοργάνωση εκδηλώσεων (παρουσιάσεις βιβλίων, ημερίδες, σεμινάρια, εκθέσεις κ.α.), την επικοινωνία με επικείμενους συνεργάτες (εκδότες, συγγραφείς κ.α.) όπως επίσης και σε κάθε μέσο που εξυπηρετεί την επίτευξη των  σκοπών της Ι.Β. και είναι αποδεκτό από την επιτροπή εποπτείας. Όπου αυτό θεωρηθεί απαραίτητο φροντίζει για τη συμμετοχή μέλους/μελών της επιτροπής εποπτείας της Ι.Β. καθώς και της Προέδρου ή μελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. για την καλύτερη διεκπεραίωση των θεμάτων.

3• Προασπίζει τα συμφέροντα της Ι.Β. και ενημερώνει για κάθε περαιτέρω ενέργεια στην οποία έχει προβεί με γνώμονα την επίτευξη των σκοπών της Ε.Ε.Ε. γενικότερα.

4• Οργανώνει τις συνεδριάσεις της επιτροπής εποπτείας (τόπος, ημερομηνία, ώρα, θέματα προς συζήτηση) και ενημερώνει σχετικά τον/την Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. Μετά το πέρας της συνεδρίασης αποστέλλει πρακτικό με την εξέλιξη των θεμάτων της συζήτησης στον/στην Πρόεδρο και το Δ.Σ. ώστε να λάβουν γνώση.

5• Καταθέτει τις εισηγήσεις της επιτροπής εποπτείας για το πρόγραμμα εκδηλώσεων κάθε έτους ανά τετράμηνο στον/στην Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. και μετά την έγκριση μέρους ή εξ ολοκλήρου των προτάσεων ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ώστε να οργανωθεί η κάθε εκδήλωση ανά περίπτωση σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.

6• Συνεργάζεται με τα μέλη της επιτροπής βιβλιοθηκονομίας για την καλύτερη οργάνωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και φροντίζει για την αδιατάρακτη σχέση  μεταξύ των μελών της επιτροπής εποπτείας και της επιτροπής βιβλιοθηκονομίας.

7• Ενημερώνει εγγράφως και στοιχειοθετημένα, τον/την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ της Ε.Ε.Ε. σε  περίπτωση που διαπιστώσει συμπεριφορά μέλους ή μελών που στελεχώνουν την επιτροπή εποπτείας και βιβλιοθηκονμίας, η οποία διαταράσσει την άριστη σχέση μεταξύ των μελών της βιβλιοθήκης και θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της, αφού πρωτίστως έχει συζητήσει το όποιο θέμα έχει προκύψει με τα μέλη της επιτροπής εποπτείας της Ι.Β.

8• Συμμετέχει σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. εφόσον του/της ζητηθεί, ώστε να ενημερώσει περαιτέρω τον/την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. για την πορεία της ΙΟΝΙΟΥ βιβλιοθήκης και τα όποια θέματα έχουν προκύψει.

9• Η έγγραφη επικοινωνία του/της Εφόρου πραγματοποιείται σε επιστολόχαρτο της ΙΟΝΙΟΥ βιβλιοθήκης το οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία της Ε.Ε.Ε. και αποστέλλεται ενυπόγραφο από τον/την Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε. και τον/την Έφορο \της Ι.Β.

10• Ο/Η Έφορος τηρεί αρχείο των συνεδριάσεων, προτάσεων, εκδηλώσεων και εγγράφων της Ι.Β. το οποίο παραδίδει στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. μετά το πέρας της θητείας του/της.

Βιογραφικό σημείωμα της Εφόρου κας Εύης Ρούτουλα