Η Επιτροπή Βιβλιοθηκονομίας εισηγείται και υλοποιεί στρατηγικές και εργασίες αναφορικά με την καταγραφή, αποθήκευση, διατήρηση και διάθεση του υλικού (έντυπου και ψηφιακού) σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές και με όλα τα πρόσφορα μέσα της επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφόρησης  και του νέου τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Κάνει προτάσεις και υλοποιεί δράσεις εξωστρέφειας για την προβολή της Ιονίου Βιβλιοθήκης (π.χ. ομιλίες, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων κ.ά.)

 

Ο βιβλιοθηκονόμος εξασφαλίζει στον χρήστη την πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το κοινό και προωθεί την αξιοποίηση και την προστασία του υλικού και της πληροφορίας.

 

Ο βιβλιοθηκονόμος γνώστης του αντικειμένου στα πλαίσια του οποίου ενεργεί, δεσμεύεται να προωθεί προσωπικά και σε πλαίσια συνεργασιών, την ολοκλήρωση των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων και την άρση των γεωγραφικών και οργανωτικών εμποδίων που περιορίζουν την διακίνηση των πληροφοριών και των τεκμηρίων.

 

Η Επιτροπή Βιβλιοθηκονομίας έχει ως έργο τη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Ιονίου Βιβλιοθήκης καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις στην Επιτροπή Εποπτείας.

 

Η Επιτροπή Βιβλιοθηκονομίας μαζί με την Επιτροπή Εποπτείας οφείλει να συντάξει τον «Κανονισμό Λειτουργίας» της Ιονίου Βιβλιοθήκης.

 

Η δομή και η οργάνωση της Ιονίου Βιβλιοθήκης αποτυπώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό  Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης που διαμορφώνεται κάθε φορά, έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται τόσο στις ανάγκες τις δικές της, όσο και στις εξελίξεις (εθνικές-διεθνείς) στο χώρο της επιστήμης της Πληροφόρησης.